Европейски фонд

                                         

МОНЦА ООД и МОНЦА-ВН ЕООД са бенефициенти по проект BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 04.08.2020 г. до 04.11.2020 г.)

Бенефициент: Монца ООД

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 04.08.2020 г. до 04.11.2020 г.)

Бенефициент: Монца-ВН ЕООД


МОНЦА ООД e бенефициент по проект BG16RFOP002-2.089 „ Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв.  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 50000 лв., от които 50000 лв. европейско и 0 лв. национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 13.10.2021 г. до 13.01.2022 г.)

Бенефициент: Монца ООД


МОНЦА ООД e бенефициент по проект BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” към Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация на МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

Цел на процедурата: Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Очакваните резултати: Чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0. Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятията.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000,00 лв., от които 20 000,00лв. безвъзмездно финансиране..

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 1 година (от 03.07.2023 г. до 03.07.2024 г.)

Бенефициент: Монца ООД